KM สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
 
 
 
 

Web Link

ตารางกิจกรรมการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2553

วันที่ เวลา กิจกรรม
25 พ.ย. 54 9.00-12.00 กิจกรรมพี่น้องเล่าสู่กันฟัง
9 พ.ค. 54 9.00-12.00 กิจกรรมเหลียวหลังแลหน้าการจัดการความรู้
29 เม.ย. 54 9.00-12.00 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM 1 สำนักหอสมุด :
บริบทในการส่งเสริม กระบวนการเรียนรู้
ด้วยตนเอง (self directed learning) และการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (life long learning) แก่บัณฑิต
26 เม.ย. 54 9.00-12.00 R2R จากคนหน้างานเกิดขึ้นได้อย่างไร?
    กิจกรรมเล่าสูกันฟัง: จากงานประจำสู่งานวิจัยสถาบัน
/ผลงานทางวิชาการ
16 ก.ค. 53 8.30-9.00 Friday Morning Talk : ปัญหาหน้างาน ให้บริการค้นหาหนังสืออย่างไร จึงจะบรรลุผล
22 ต.ค. 53 9.00-12.00 Friday Morning Talk : ทำอย่างไรจึงจะบริการเป็นเลิศ
24 ธ.ค. 53 8.30-9.00 Friday Morning Talk : ปัญหาหน้างาน การให้บริการ อย่างประทับใจ