KM สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
 
 
 
 

Web Link

 • ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ASEAN Library Sharing (ประเทศเวียดนาม) วันที่ 17 ม.ค. 57 เวลา 9.00 -10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
 • ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมงานมหกรรม KM Day มหาวิทยาลัยทักษิณ วันที่ 26 ส.ค. 2556 เวลา 8.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
 • ขอเชิญชวนบุคลากรร่วมกิจกรรม KM Sharing Day และรายงานผลรอบ 12 เดือน วันที่ 23 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม SC216 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
 • ขอเชิญชวนบุคลากรร่วมกิจกรรมพี่น้องเล่าสู่กันฟัง ครั้งที่ 2 วันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 – 12.00 น.(วิทยาเขตพัทลุง) ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 • บุคลากรสำนักหอสมุดร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานเป็นผล คนเป็นสุข เรียนรู้จากห้องสมุดเพื่อนบ้าน : ปฏิบัติอย่างไร งานจึงเป็นผล คนมีความสุข วันที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
 • ขอเชิญชวนบุคลากรสำนักหอสมุดร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ : การสร้างองค์กรแห่งความสุขจากองค์กรชั้นนำในภาคบริการ เรียนรู้แนวปฏิบัติงานที่ดีจาก 4 องค์กรชั้นนำในภาคบริการ วันที่ 19 เมษายน 2556 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมทองหลาง ชั้น 2 อาคารอธิการบดี
 • ขอเชิญชวนบุคลากรร่วมกิจกรรมพี่น้องเล่าสู่กันฟัง ครั้งที่ 3 วันที่ 5 เมษายน 2556 (วิทยาเขตพัทลุง) ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 • ขอเชิญชวนบุคลากรร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อบทบาทบรรณารักษ์: การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และ แนวทางการพัฒนาห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน : เก็บตกจากการสัมมนา วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 อาคารสำนักหอสมุด
 • ขอเชิญชวนบุคลากรร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ บทบาทห้องสมุด : การเตรียมความพร้อมสู่กับประชาคมอาเซียน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 อาคารสำนักหอสมุด ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 อาคารสำนักหอสมุด
 • โครงการพี่น้องเล่าสู่กันฟัง : KM ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ (วิทยาเขตพัทลุง) การประชุมคณะทำงานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2556 ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
 • โครงการพี่น้องเล่าสู่กันฟัง : KM ครั้งที่ 4/2555 วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2555 เวลา 09.00 – 12.00น. ประเด็นที่ 2 งานเป็นผล คนเป็นสุข : ความสุขในการทำงาน ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 อาคารสำนักหอสมุด
 • โครงการพี่น้องเล่าสู่กันฟัง : KM ครั้งที่ 3/2555 วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00 – 12.00 น. ประเด็นที่ 2 งานเป็นผล คนเป็นสุข : หลักธรรมะกับการทำงาน ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 อาคารสำนักหอสมุด
 • ขอเชิญชวนบุคลากรร่วมกิจกรรมพี่น้องเล่าสู่กันฟัง ครั้งที่ 1 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00 – 12.00 น. (วิทยาเขตพัทลุง) ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 • โครงการพี่น้องเล่าสู่กันฟัง : KM ครั้งที่ 2/2555 วิทยาเขตสงขลา วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00 – 12.00 น. ประเด็นที่ 1 สำนักหอสมุด: การเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยสู่ประชาคมอาเซียน : การให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 2555 ณ ห้องปริญญาเอก อาคารสำนักหอสมุด
 • ขอเชิญชวนบุคลากรร่วมประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 1/2555 วิทยาเขตสงขลา วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00 – 12.000 น. ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 อาคารสำนักหอสมุด