เงื่อนไขของบริการหนังสือด่วน (E-Quick Book)

          1. ผู้ใช้บริการหนังสือด่วน (E-Quick Book) ต้องเป็นนิสิต อาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยทักษิณ เท่านั้น
          2. หนังสือที่จะขอใช้บริการหนังสือด่วน (E-Quick Book) ต้องมีสถานะ "อยู่ระหว่างดำเนินการ (In Process)" ในระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด (OPAC)
          3. สามารถรับหนังสือด่วน ได้ที่งานบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า ชั้น 1 สำนักหอสมุด วิทยาเขตสงขลา
          4. ผู้ใช้บริการจะต้องมารับหนังสือที่ร้องขอไว้ ภายใน 24 ชั่วโมง นับจากที่เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ
          5. งดบริการในวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตกฤษ์
          6. ก่อนเข้าใช้บริการหนังสือด่วน (E-Quick Book) ผู้ใช้บริการจะต้อง Login เพื่อเข้าสู่ระบบก่อน

เงื่อนไขการ Login เข้าสู่ระบบ

          กรณีเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
                    Username : ชื่อ นามสกุล (ไม่ต้องระบุคำนำหน้า)
                    Password : รหัสนิสิต


          กรณีเป็นอาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ
                    Username : ชื่อ นามสกุล (ไม่ต้องระบุคำนำหน้า)
                    Password : รหัสบัตรประจำตัวประชาชน


หมายเหตุ : สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ งานบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า ชั้น 1 สำนักหอสมุด วิทยาเขตสงขลา โทร. (ภายใน) 5104

   
   
   
   
      Username :   

 ชื่อ นามสกุล (ไม่ต้องระบุคำนำหน้า)
      Password :   

 รหัสนิสิต/รหัสบัตรประจำตัวประชาชน
 
   
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา : Thaksin University Library, Songkhla Campus