เงื่อนไขบริการนำส่งทรัพยากรสารสนเทศ (Document Delivery)

          1. บริการนำส่งทรัพยากรสารสนเทศ (Document Delivery) ให้บริการเฉพาะ อาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยทักษิณ เท่านั้น
          2. เจ้าหน้าที่ห้องสมุดจะนำส่งทรัพยากรที่ร้องขอ ภายใน 24 ชั่วโมง นับจากที่เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ
          3. ก่อนเข้าใช้บริการนำส่งทรัพยากรสารสนเทศ (Document Delivery) ผู้ใช้บริการจะต้อง Login เพื่อเข้าสู่ระบบก่อน

เงื่อนไขการ Login เข้าสู่ระบบ

          อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ
                    Username : ชื่อ นามสกุล (ไม่ต้องระบุคำนำหน้า)
                    Password : รหัสบัตรประจำตัวประชาชน


หมายเหตุ : สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ งานบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า ชั้น 1 สำนักหอสมุด วิทยาเขตสงขลา โทร. (ภายใน) 5104

   
   
      Username :   

 ชื่อ นามสกุล (ไม่ต้องระบุคำนำหน้า)
      Password :   

 รหัสบัตรประจำตัวประชาชน
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา : Thaksin University Library, Songkhla Campus