แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
       
สถานภาพ บุคลากรมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สายสนับสนุน
  นิสิต ภาคปกติ ภาคสมทบ
       ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
                 ชั้นปีที่      1     2     3     4     5  
       คณะนิติศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
       คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
       คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพํมนาชุมชน วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
  บุคคลภายนอก     เป็นสมาชิกห้องสมุด     ทั่วไป     
 
อื่น ๆ (โปรดระบุ) 
 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บไซต์
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณแบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักหอสมุดแบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักหอสมุด
ประเด็นที่ประเมิน ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
(5)
มาก
(4)
ปานกลาง
(3)
น้อย
(2)
น้อยที่สุด
(1)
1. ด้านเนื้อหา
 1.1 ข้อมูลครบถ้วน สมบูรณ์เหมาะกับการเป็นเว็บไซต์ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
 1.2 เนื้อหาตรงกับความต้องการ
 1.3 เนื้อหามีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ
 1.4 จัดและแบ่งกลุ่มเนื้อหาให้ง่ายต่อการค้นหา
 1.5 จัดลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน ต่อเนื่อง ง่ายต่อการใช้
 1.6 ข้อมูลประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร มีความเหมาะสม น่าสนใจ
 1.7 มีการปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ำเสมอและแสดงวันปรับปรุงข้อมูลล่าสุดที่หน้าเว็บไซต์
 1.8 ภาษาที่ใช้ถูกต้องตามหลักภาษาและไวยากรณ์
2. ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ          
 2.1 หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม ทันสมัย น่าสนใจ
 2.2 การใช้สีสันมีความเหมาะสมและสวยงาม
 2.3 ปริมาณเนื้อหามีความเหมาะสมกับเว็บเพจแต่ละหน้า
 2.4 รูปแบบและขนาดตัวอักษร มีความเหมาะสมอ่านง่าย
 2.5 ภาพประกอบสอดคล้อง เหมาะสมกับเนื้อหา และสวยงาม
 2.6 การเชื่อมโยง (link) ไปยังเว็บเพจอื่นมีความถูกต้องและสมบูรณ์
3. ด้านการนำไปใช้ประโยชน์          
 3.1 เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
 3.2 เป็นช่องทางในการรับข้อมูล ข่าวสาร ที่ทันสมัย
 3.3 เป็นช่องทางในการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศอื่นๆ
 4. ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์โดยรวม
           
 
ส่วนที่ 3 คำแนะนำ/ ข้อเสนอแนะ
 

[------ ขอขอบคุณสำหรับการตอบแบบประเมินความพึงพอใจค่ะ -----]