สำหรับเจ้าหน้าที่  |   ดูรายการจองทั้งหมด

เงื่อนไขในการขอใช้บริการห้อง

1. กรุณาตรวจสอบก่อนว่าห้องที่ท่านต้องการจองว่างหรือไม่ โดยคลิกที่เมนู "ดูรายการจองทั้งหมด " ทางด้านบน
2. หมายเหตุ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 (ห้องอบรม) มีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการฝึกอบรมปฏิบัติการ เท่านั้น
ระบุข้อมูลการขอใช้บริการห้องทางด้านล่างได้เลยค่ะ
ชื่อ-นามสกุล(นาย/นาง/นางสาว)
ตำแหน่ง
สังกัดหน่วยงาน
คณะ
ข้อมูลติดต่อกลับ (เบอร์โทรศัพท์ / E-mail)
ห้องที่จะขอใช้ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2
ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 (ห้องอบรมฯ)
 จุดประสงค์ในการขอใช้
วัน/เวลาที่ขอใช้ ตั้งแต่วันที่         เวลา   น. 

ถึงวันที่             เวลา     น.
 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน  คน
 อุปกรณ์ที่ต้องการใช โปรเจคเตอร์      เครื่องขยายเสียง      ไมโครโฟน
  อื่นๆ ( ถ้ามี โปรดระบุ) 
   
จัดทำโดย นางสาวทิตยา จันทร์สุข ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ