:: คำชี้แจงการสมัครสมาชิก :: :: รายการสมาชิกใหม่ ::| :: สำหรับเจ้าหน้าที่ ::
คำชี้แจง :
แบบฟอร์มการสมัครสมาชิกนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการทุกท่าน ให้สามารถสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุดได้โดยง่าย เพียงระบุข้อมูลของท่านลงในแบบฟอร์มค่ะ กรุณาระบุข้อมูลของท่านให้สมบูรณ์ที่สุดค่ะ

:: เงื่อนไขการสมัครสมาชิก ::
เงื่อนไข :
สำหรับสมาชิกใหม่ ที่เป็นนิสิต อาจารย์ บุคลากร หรือบุคคลภายนอก สามารถกรอกแบบฟอร์มสมัครสมาชิกออนไลน์ได้ โดยเจ้าหน้าที่จะดำเนินการทันที หลังจากได้รับข้อมูลของท่าน และสมาชิกใหม่จะต้องนำบัตรนักศึกษา หรือบัตรพนักงาน หรือบัตรประชาชน มาดำเนินการติด Barcode ที่เคาน์เตอร์บริการยืม - คืน ในครั้งแรกของการยืมทรัพยากรห้องสมุดค่ะ

หมายเหตุ : แบบฟอร์มออนไลน์นี้ สามารถใช้ได้กับนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณเท่านั้นค่ะ สำหรับบุคคลภายนอก และสมาชิก PULINET จะต้องดำเนินการด้วยตนเองที่สำนักหอสมุดค่ะ
:: ระบุข้อมูลเพื่อสมัครสมาชิก ::
คำนำหน้าชื่อ :  *
ชื่อ - นามสกุล :  *
รหัสนักศึกษา :  * หากเป็นบุคลากร ให้ใส่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
สถานภาพ :  *
หลักสูตร :  * สำหรับอาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ เลือกหลักสูตร อื่น ๆ
ชั้นปีที่ :  * สำหรับอาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ เลือกชั้นปี อื่น ๆ
วิชาเอก :  * หากไม่ได้สังกัดวิชาเอก ให้ใส่เครื่องหมาย (-)
คณะ :  * หากไม่ได้สังกัดคณะ ให้ใส่ชื่อหน่วยงาน
อาจารย์ที่ปรึกษา :  * สำหรับอาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ ให้ใส่เครื่องหมาย (-)
ที่อยู่ :  *
เบอร์โทรศัพท์ :  *
E-mail :  *
 
 
Deverlop By Tittaya Junsuk ---- Thaksin University Library --- Tel.074-311885-7 ต่อ 5111