แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักหอสมุด


  คำชี้แจง   โปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับข้อมูลและการใช้ของท่าน

สถานภาพ
 บุคลากรมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ  สายสนับสนุนวิชาการ  
 นิสิต  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก
      คณะนิติศาสตร์       คณะศิลปกรรมศาสตร์       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
      คณะศึกษาศาสตร์       คณะวิทยาการสุขภาพการกีฬา       คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  
      คณะวิทยาศาสตร์       คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน       วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  
 บุคคลภายนอก  นักเรียน นักศึกษา อื่น ๆ (โปรดระบุ) 
  แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักหอสมุดแบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักหอสมุดแบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักหอสมุดแบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักหอสมุดแบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักหอสมุดแบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักหอสมุด
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักสมุด ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
(5)
มาก
(4)
ปานกลาง
(3)
น้อย
(2)
น้อยที่สุด
(1)
ไม่พอใจ
 1. ด้านทรัพยากรและการบริการสารสนเทศ
 1.1 ทรัพยากรสารสนเทศมีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการ
 1.2 ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการตรงต่อความต้องการ
 1.3 ทรัพยากรสารสนเทศมีความทันสมัย
 1.4 สารสนเทศหรือข้อมุลที่ได้รรับตรงตามความต้องการ
 2. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการบริการ
 2.1 ขั้นตอนการขอรับบริการไม่ยุ่งยาก/ซับซ้อน เข้าใจง่าย
 2.2 การให้บริการมีความถูกต้องและรวดเร็ว
 2.3 การจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศบนชั้นสามารค้นหาได้ง่ายและรวดเร็ว
 2.4 การใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัยมีความสะดวก
 2.5 การบริการให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์มีความสะดวกรวดเร็ว
 3. ด้านบุคลากรของห้องสมุด
 3.1 บุคลากรให้บริการโดยการแต่งกายและบุคลิกภาพที่เหมาะสม
 3.2 บุคลากรให้บริการด้วยความสุภาพและด้วยกริยามารยาทที่ดี
 3.3 บุคลากรสนใจให้บริการอย่างจริงใจ มีความเป็นมิตร เต็มใจช่วยเหลือและมีอัธยาศัยดี
 3.4 บุคลากรให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและมีความพร้อม
 3.5 บุคลากรให้บริการด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ
 3.6 บุคลากรให้บริการด้วยความรู้ความสามารถเชื่อถือได้แบบมืออาชีพ
 3.7 บุคลากรมีความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้บริการ
 3.8 บุคลากรส่งมอบบริการได้ตรงตามเวลาที่สัญญากับผู้ใช้บริการ
 4. ด้านสถานที่/สิ่งอำนวยความสะดวก
 4.1 จำนวนที่นั่งอ่านมีเพียงพอ
 4.2 แสงสว่างมีเพียงพอ
 4.3 สภาพแวดล้อมภายในมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้า
 4.4 จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์มีเพียงพอ
 4.5 ห้องศึกษาค้นคว้าเดี่ยวและกลุ่มมีเพียงพอ (เฉพาะวิทยาเขตสงขลา)
 4.6 ความปลอดภัยภายในสำนักหอสมุด
 4.7 ความสะอาดภายในสำนักหอสมุด
 5. ด้านการสื่อสารกับผู้ใช้
 5.1 การประชาสัมพันธ์มีหลากหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ อีเมล์ จดหมายข่าว จัดกิจกรรมส่งเสริมการให้บริการ เป็นต้น
 5.2 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เช่น บริการ กิจกรรม ทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ฯลฯ มีความสม่ำเสมอ
 5.3 สื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ เอกสาร แผ่นพับ และป้ายแนะนำการให้บริการ มีความชัดเจนและเพียงพอ
 6. การบริการโดยรวม
 6.1 มีความพึงพอใจการให้บริการของสำนักหอสมุด (ภาพรวม)
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
 
 
*************************************************************
ขอขอบคุณทุกท่านที่ตอบแบบสอบถาม